تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي

|فهرست مطالب: 1 رمزنگاري................................................................................ 3 ١-1 - معرفيواصطلاحات............................................................... 4 1-٢ - الگوريتمها..........................................|50480650|ryq
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب: 1 رمزنگاري................................................................................ 3 ١-1 - معرفيواصطلاحات............................................................... 4 1-٢ - الگوريتمها............................................................................. 6 2-سيستم هاي کليدي متقارن.............................................................. 7........ 3- سيستم هاي کليدي نا متقارن......................................................... 11 4-کليدهادررمزنگاري................................................................... 15 4-1 (Secret keys)- ١- کليدهايمحرمانه................................................ 16 4-2 (Public...