تحقیق (برنامه نویسی عامل گرا)AOP

مطالب دیگر:
📎پاورپوینت درمورد PTSD📎پاورپوینت علوم اول دبستان مبحث : آهن ربای من📎پاورپوینت علوم اول دبستان مبحث : دنیای سرد و گرم📎پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای گیاهان📎پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم : سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه )📎پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل سوم : سالم باش ، شاداب باش📎پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : زمین خانه ی پر آب ما📎پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : زمین خانه سنگی ما📎پاورپوینت درس اول بشمار و بگو(ریاضی اول دبستان)📎پاورپوینت درس اول بشمار و رنگ کن(ریاضی اول دبستان)📎پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان)📎پاورپوینت بشمار و رنگ کن(ریاضی اول دبستان)📎پاورپوینت درس دوم بشمار و بگو(ریاضی اول دبستان)📎پاورپوینت تم 3(بخش سوم ریاضی اول دبستان)📎پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس چهارم📎پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس پنجم📎پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس ششم📎پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس هفتم📎ریاضی اول دبستان درس هشتم📎پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس هشتم
|1-مقدمه 3 1-1- عامل چیست؟ 3 1-2- مسئول استفاده از واژگان شبه ذهنی 3 1-3-AOPدر برابر OOP 4 2-1-ساخت خودکارسازی (اتوماسیون) 5 2-2- سیستم رزو خطوط هوایی : 7 عامل ها 7 MARCH 7 April 18 ؛ درفرودگاه 7 پایداری داخلی 11 درون نگری 11 ماندگاری حالت ذهنی 11 نوع|50480660|ryq
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقیق (برنامه نویسی عامل گرا)AOP را مشاهده می نمایید.

1-مقدمه 3 1-1- عامل چیست؟ 3 1-2- مسئول استفاده از واژگان شبه ذهنی 3 1-3-AOPدر برابر OOP 4 2-1-ساخت خودکارسازی (اتوماسیون) 5 2-2- سیستم رزو خطوط هوایی : 7 عامل ها 7 MARCH 7 April 18 ؛ درفرودگاه 7 پایداری داخلی 11 درون نگری 11 ماندگاری حالت ذهنی 11 نوع وابسته ی دستورات نمایی 12 فرض در مورد انتقال پیام 14 دستورات حقیقی 15 دستور عمل های گویا و خصوصی 15 دستورات عمل شرطی 16 قوانین تعهد 18 به روز رسانی گمان ها 21 الگوریتم اضافه کردن تعهدات برای هر دستور تعهد برنامه...